POLITYKA PRYWATNOŚCI

          

1. Niniejsze zasady polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies są stosowane przez administratora strony internetowej www.ostrzyzek.pl której właścicielem jest Przemysław Ostrzyżek 03-924 Warszawa ul. Niekłańska 35 lok.1, NIP:5220017933, REGON 012586870, zwany dalej Administratorem

2. Polityka prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających witrynę.

3. Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie użytkownikom serwisu ochrony prywatności na poziomie standardów określonych w przepisach prawnych, w szczególności w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 11 maja 2018 r. oraz w ustawie z 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.

4. Administratorowi zależy na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność użytkowników.

5. Administrator zastrzega jednocześnie, że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom odwiedzenie innych stron internetowych, przez co nie ma ona wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani na sposób wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przed skorzystaniem z oferowanych przez te strony internetowe zasobów warto zapoznać się z polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies, o ile zostały udostępnione. 

6. Serwis internetowy ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbierając dane osobowe wyróżnia się te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych. które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną, nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez zależy od wyrażenia na to zgody.

7. Zebrane dane osobowe służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników a  informacje o treści danych nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:

– uzyskania uprzedniej zgody osób, których dane dotyczą;

– jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawnych.

8. Administrator może powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. W ramach serwisu internetowego są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia. Zebrane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań.

10. Jeśli Administrator oferuje bezpłatny newsletter, to wymaga to podania w odpowiednim formularzu adresu elektronicznego użytkownika wyrażającego wolę otrzymywania newslettera. Pole formularza przeznaczone do wpisania adresu elektronicznego jest obowiązkowe, a adres jest dodawany do listy e-mailingowej newslettera. Adres elektroniczny jest niezbędny do tego aby można było wysłać newsletter do użytkownika.

11. Informacje adresowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, na przykład w razie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. 

12. Inne informacje służą do ustalania profilu użytkowników i pozwalają lepiej dostosować treść serwisu i newslettera do ich potrzeb. Przetwarzanie danych w tej sytuacji zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

13. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania przez użytkowników z serwisu oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane w diagnozowaniu problemów w pracy serwera, w analizie naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany także w celach statystycznych do gromadzenia i analizy danych demograficznych, ale nie są one łączone z danymi osobowymi użytkowników.

14. Na podstawie uzyskanych informacji mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane ze współpracującymi osobami trzecimi i dotyczą informacji o oglądalności serwisu, nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika.

15. Plik cookie dotyczy plików i narzędzi o których mowa w  art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

16. Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym tego rodzaju urządzeniu, w czasie korzystania przez niego z serwisu internetowego. Pliki te przykładowo służą do:

 1. korzystania z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określoną treść;
 2. monitorowania dostępności usług;
 3. umożliwienia autoryzacji logowania;
 4. utrzymania lub zapisania stanu sesji użytkownika; 
 5. zapisania informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie; 
 6. zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka zakupowego;
 7. dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 8. ustawienia preferowanego języka; 
 9. przywrócenia sesji użytkownika;
 10. zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii; 
 11. wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania; 
 12. umożliwienie automatycznego zalogowania.

17. Administrator korzysta też z usług innych podmiotów w celu umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności internetowych, o ile taka funkcja jest aktualnie dostępna. 

18. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, uniemożliwiając w ten sposób działanie plików cookies. W takim przypadku niektóre funkcje serwisu sklepu internetowego  mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach może to wiązać się z niemożnością korzystania z określonych funkcjonalności witryny.

19. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać dokonywać zamówienia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez zgody ich przedstawicieli ustawowych.

20. Administrator korzysta ze środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób upoważnionych. 

21. Użytkownik korzystający z newslettera ma zapewnioną możliwość rezygnacji z newslettera, w wyniku czego dane o nim w bazie adresowej newslettera zostają usunięte, co powoduje zaprzestanie otrzymywania newslettera. Rezygnacji z newslettera można dokonać postępując według instrukcji dołączonej do treści każdej wiadomości newslettera.

22. Kontakt w sprawie polityki prywatności i stosowania plików cookies: przemyslaw@ostrzyzek.pl 

Call Now Button794421100