PODATEK od nieruchomości komercyjnej

Nieruchomości komercyjne, tak samo jak „zwykłe”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Różnica jest w wysokości stawek podatkowych, które są znacznie wyższe niż gruntów, budynków i lokali niekomercyjnych.

Stawki są zróżnicowane i są obliczane od gruntu lub powierzchni użytkowej budynku.
Sytuację komplikuje fakt, że poszczególne rady gminy mogą stosować różne stawki podatku z ograniczeniem do stawek maksymalnych.

Przykładowo, stawka maksymalna podatku od gruntu w roku 2016 wynosiła 0,89zł za 1 m kw działki, bez względu na sposób sklasyfikowania gruntu w ewidencji gruntów i budynków. Decyduje sposób wykorzystywania działki a nie kwalifikacja prawna do określonej kategorii.

Przykładowo, stawka maksymalna podatku dla budynków i wyodrębnionych własnościowo lokali w roku 2016 wynosiła 22,86zł za 1 m kw.
Taka sama maksymalna stawka była przewidziana dla tych części budynków i tych części wyodrębnionych własnościowo lokali mieszkalnych, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnik tego podatku, wykorzystujący budynek lub lokal częściowo na cele mieszkalne i częściowo na cele prowadzenia działalności gospodarczej, będzie miał do czynienia z dwiema różnymi stawkami podatkowymi – niższą „mieszkalną” maksymalnie do wysokości 0,75zł za 1 m kw, oraz wyższą „komercyjną”, maksymalnie do wysokości 22,86zł za 1 m kw (dane za rok 2016).

Dla pomieszczeń lub ich części o wysokości od 1,4m ale nie przekraczającej 2,2m, stawka podatku jest obniżona o 50%.
Jeśli są jakieś pomieszczenia lub ich części o wysokości poniżej 1,4m, to wtedy te pomieszczenia lub ich części pomija się.

Dla celów obliczenia podatku, oblicza się zatem cały metraż powierzchni użytkowej budynku, a nie samą powierzchnię zabudowy.

Dla nowych budynków i lokali obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została zakończona budowa lub rozpoczęto użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

Jeśli w trakcie roku budynek lub lokal mieszkalny został w całości lub części wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, albo zaprzestał być wykorzystywany w ten sposób, to podatek ulega podwyższeniu lub obniżeniu, począwszy od następnego miesiąca, po którym nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania.

Podatek od nieruchomości – uiszczany przez osoby fizyczne – jest płatny w proporcjonalnych (równych) czterech ratach, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Oczywiście można podatek zapłacić jednorazowo, w terminie pierwszej raty.
Jeśli kwota podatku nie przekracza 100zł, to zawsze jest on płatny jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Wcześniej, w urzędzie gminy, należy złożyć deklarację podatkową, którą składa się w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy, którym jest prezydent miasta (albo wójt lub burmistrz).

Odnośnie osób prawnych, to dokonują one samoobliczenia podatku w deklaracji podatkowej, którą składają do 31 stycznia i w tym też terminie wpłacają pierwszą ratę podatku.
Raty zaś następne – miesięczne – wpłaca się do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc, którego rata dotyczy.